Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

Sataşmaq: Bu nədir və bunun öhdəsindən necə gəlmək olar?

AZAD lgbt

 

Bu nədir və bunun öhdəsindən necə gəlmək olar?

Bullying: What is it and how can you deal with it?

Sataşma real və ya saxta güc tarazsızlığını nümayiş etdirən aqressiv və xoşagəlməz davranışlardır.

Bullying is unwanted, aggressive behavior that involves a real or perceived power imbalance.

Söz atan adamlar fiziki güclərindən, utandırıcı bir məlumata sahib olmaq, iş və ya populyarlıq kimi güclü cəhətlərindən istifadə edirlər.

People who bully use their power—such as physical strength, access to embarrassing information, job, or popularity—to control or harm others.

Güc tarazsızlığı müxtəlif situasiyalardan asılı olaraq hətta eyni insanları arasında da belə dəyişə bilər.

Power imbalances can change over time and in different situations, even if they involve the same people.

Bir çox aşağılamaq hərəkətləri vardır:

There are many different kinds of bullying behaviors, such as:

Fiziki: Döymək, vurmaq, qorxuducu jestlər göstərmək (dürtmələmək, yumruğunu sıxmaq və s)

Physical: Hitting, kicking, making threatening gestures (lunging, shaking fist, etc)

Verbal: Təhqir etmək, təhdid, təhqiramiz yazı və ya qraffiti (divar yazıları)

Verbal: Insults, spoken threats, writing or drawing insulting graffiti

Münasibət ilə əlaqəli (bir kəsin nüfuzuna və münasibətlərinə xələl yetirmə): Şaiyə yaymaq, kimisə məqsədli şəkildə qrupdan kənarda saxlamaq və internetdə utandırıcı şəkillər paylaşmaq

(Behaviors designed to harm the reputation or relationship of someone): Rumor spreading, excluding someone from a group on purpose, posting embarrassing pictures online

Maddi: Oğruluq, şəxsi mülkə ziyan vurmaq, şantaj etmək

Material: Theft, destruction of property, blackmail

Söz atmaq bir qurbanla bitmir, bu insanların müxtəlif rollar oynadığı qrup şəklində baş verir.

Bullying isn't limited to one victim and one bully, it can be a group phenomenon where people play different roles.

Söz atmağa başlamaq

Starting the bullying

Buna qoşulmaq

Joining the bullying

Bunu müşahidə etmək və qarşısını almaq

Observing the bullying, but not stopping it

Qarşısını almağa cəhd göstərmək

Trying to stop it

LGBT fərdləri ələ salmaq geniş yayılsa da əlil adamlar, ictimai izolə edilmiş insanlar da böyük risk altındadır

While anyone can be bullied LGBT people, people with disabilities, and socially isolated people are at an increased risk

Kiminsə səni ələ salması vəziyyətində nə edə bilərsən?

What can you do if you are being bullied?

Düzünə qalsa bu problemin həll yolunda bir möcüzə yoxdur.

To be honest we know there is no miracle solution to this difficult problem.

Lakin müəyyən addımlar var ki bunu rədd edə və bundan uzaq ola bilərsən

But there are steps you can take to avoid bullying and defuse situations

Həmişə dostlarla dolaş. Çoxluq həmişə təhlükəsizdir.

Stick with friends. There is safety in numbers.

İddialı və özünə inamlı ol. Özünə inamlı olmaq təhlükəni azaldır. Qorxmadığını göstərmək üçün bədən dilindən istifadə et.

Be assertive and confident. If it feels safe stand up for yourself. Use body language to show you are not afraid.

 

Düz dayan və düz gözə baxmağı öyrən. Ələ salındığın an sakit və aydın səslə onun buna son qoymasını bildir.

Stand up straight and make eye contact. Look at the bully and tell him or her to stop in a calm, clear voice.

Sakit qalmaq vəziyyəti ələ almağa yardım edir

 Staying calm keeps you in control of the situation.

Əgər danışmaq çox çətin və təhlükəli görünürsə o zaman sataşmağa məhəl qoyma, bacardıqca ordan uzaqlaş

If speaking up seems too hard or not safe, ignore the bully. Walk away and stay away.

Sataşan adamın sözü ilə razılaş. “Nəisə” və ya “Sən deyəndi” deyb öz yoluna davam et.

Agree with the bully’s comments. Say “Whatever” or “You’re right.” Then walk away. (need to revise this one a little)

Köməyə adam çağır.

Get help.

Əgər ələ salınırsansa bunu gizli saxlama. Dostlarından və başqalarından yardım istə.Onlar sənə sataşmağa son qoyulmaqda yardım edə bilər.

If you are being bullied, don’t keep it a secret. Ask friends or others for help. They can help you make a plan to stop the bullying.

Kiməsə danışmaq da yalnız hiss etməməyin üçün yardımçı ola bilər.

Telling someone can also help you feel less alone.

Onlayn ələ salınmağının qarşısını almaq üçün fikirləş:

To prevent bullying online think about:

Paylaşdıqlarını kimlər görür? Tamamilə yad adamlar? Dostlar? Dostlarının dostları? Məxfilik quraşdırmaları sənə yardım edə bilər.

Who sees what you post online? Complete strangers? Friends? Friends of friends? Privacy settings let you control who sees what.

Parolunu heç kimə vermə. Hətta sənə dost olan insanlar sənin parolunu sənə qarşı işlədilmək üçün başqalarına verə bilər.

Keep your password a secret from others. Even people that seem like friends could give your password away or use it in ways you don’t want.

Real həyatda tanımadığın adamlarla şəxsi məlumatını paylaşma, xüsusilə də onlar saxta şəkil və ya ad istifadə edirlərsə.

Do not share personal information with people you don't know in real life, especially if they use a fake name or profile picture.

sataşma hallarını görəndə nə edə bilərsən?

What can you do if you see bullying?

Heç vaxt sataşan adamlara qoşulma. Baxmağa belə cəhd etmə.

Refuse to join in. Don’t take part in the bullying. Refuse to even watch.

Kənardan durub baxma. Səsini qaldır. Kimsə buna qarşı çıxmırsa ələ salan adam bunun daha rahat olduğuna öyrəşir.

Don’t be a bystander. Speak out. When no one speaks up, bullies learn they can get away with it.

Qurbanın tərəfində ol. Ələ salana buna son qoymasını bildir. Bununla mübarizədə qruplaş

 Stand up for the victim. Tell the bully to stop. Get a group to do this with you.

Əgər tələbəsənsə səndən böyüklərdən yardım istə. Onlar gələcək ələ salma hərəkətlərinə sülh yolu ilə son qoya bilər.

If you're a student get an adult. They can set clear, nonviolent consequences for future bullying behavior.

Sataşmağı mövzunu dəyişməklə və ya yumora çevirməklə yayındır.

Distract the bully by changing the subject or using humor.

Ələ salan adamla özəl olaraq, kənarda danış.

 Talk to the bully later, in private.

Dəstək ol.

Give support.

ələ salınan adamla gizli və aşkarda danış.

Talk to the person being bullied in private and in public.

Həmişə kənarda saxlanılan və başqaları tərəfindən rədd edilən adamları da bura daxil et.

Make an effort to include others who are normally left out or rejected.

Bu adamla dost olmağa çalış. 

Be a friend to that person. 

 

HİV/QİÇS və Cinsi Yolla Keçən Xəstəliklər və Qorunma Yolları

AZAD lgbt

AZAD lgbt təqdim edir!

AZAD lgbt presents!

HİV/QİÇS və Cinsi Yolla Keçən Xəstəliklər və Qorunma Yolları

HIV /AIDS, STIs, and how to protect yourself

Bugünki mövzumuz çətin, lakin çox vacibdir.

Today's topic is a difficult, but important one

Seks haqqında açıq danışmaq utandırıcı görünsə də, onun bəzi təhlükələrini bilməkç özünü və partnyorunu necə qorumaq lazım olduğunu bilmək vacibdir.

While it can be embarrassing to talk openly about sex, its important to understand some of its dangers and how you can protect yourself and your partner

Cinsi yolla keçən xəstəliklər cinsi kontakt vasitəsilə keçən bakteriya, virus və parazitlərin törətdiyi xəstəliklərdir.

An STI (or STD) is an infection transmitted through sexual contact, caused by bacteria, viruses, or parasites

Hamının yoluxa biləcəyi ən ümumi olanlarından aşağıdakıları göstərə bilərik:

Some of the most common ones that can affect everyone are:

Papilloma virusları: Bədənin müxtəlif nahiyyələrində ziyillərə səbəb olan infeksiyadır.

Human Papillomavirus Infection: An infection that can causes warts in various parts of the body

Genital herpes (cinsiyyət orqanlarının herpesi): Cinsiyyət orqanlarında ağrı və yaralara səbəb olan infeksiya

Genital Herpes: An infection marked by genital pain and sores.

Xlamidiya: Ağrılı sidik ifrazına səbəb olur

Chlamydia: Can cause painful urination

Sifilis: Ağrısız yaralarla başlayan infeksiya

Syphilis: A bacterial infection that starts as a painless sore

Bunlardan bəzilərini müalicə etmək mümkün olsa da herpes və QİÇS kimi infeksiyalar ömürlük qala bilər.

While some of these conditions can be treated and cured with medicine, others, like herpes, will affect you for life

Bəzi Cinsi yolla yoluxan xəstəliklər vaxtında müalicə olunmasa uzunmüddətli xəstəliyə və hətta ölümə səbəb ola bilər.

Some STI's, like syphilis, when left untreated can lead to longterm serious heath problems and even death

Dünyada ən təhlükəli cinsi yolla yoluxan xəstəlik HİV-dir.

The most well known and most dangerous sexual transmitted disease in the world in HIV.

HİV(İnsan immunçatışmamazlığı virusu) QİÇS-ə (Qazanılmış İmmun Çatışmamazlığı Sindromu) səbəb olur ki bu da insan bədəninin immune sistemini zədələyir və xəstəliklərə qarşı mübarizə gücünü zəiflədir.

HIV (the Human Immunodeficiency Virus) leads to the condition known as AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome) by damaging your body's immune system, interfering with its ability to fight the causes of disease and infection.

2013-cü ildə 1,5 milyon insan HİV/QİÇS-dən dünyasını dəyişmişdir ((WHO)

In 2013 1.5 million people in the world died from HIV/AIDS (from WHO)

H’r k’s HIV/QIÇS-ə yoluxa bilər lakin xəstəlik 1980-ci illərdə aşkar edildikdən sonra LGBT insanların bu xəstəliyə dahaçox rast gəldiyi məlum oldu.

Anyone can get HIV /AIDS, but LGBT people have been hit dramatically harder since the disease was discovered in the 1980s

2013-cü ilin araşdırması göstərir ki aşağı gəlirli ölkələrdə LGBT insanların QİÇS-ə yoluxması 8 dəfə yüksək olduğu halda, yüksək gəlirli ölkələrdə isə LGBT insanların bu xəstəliyə yoluxması 23 dəfə çoxdur.

a 2013 report estimates “that the HIV rate for LGBT people is eight times that of the general population in low-income countries and 23 times the general-population rate in high-income countries.”

Hesabat həmçinin HİV/QİÇS diagnozunun Şərqi Avropa ölkələrində çoxaldığını göstərir.

the report also notes that HIV /AIDs diagnoses have increased in Eastern European countries in recent years

Azərbaycan haqqında dəqiq statistika tapmaq çətin olsa da BMT-nin 2014-cü il hesabatına görə 8,400 nəfər QİÇS-ə yoluxmuşdur.

Its difficult to find reliable statistics about Azerbaijan, but the UN estimates in 2014 around 8,400 people were infected

Azərbaycan dilində yazılmış hesabatda deyilir: “Rəsmi qeydə alınmış HİV/QİÇS hallarının 80%-i kişilədən ibarətdir.”

A report written in Azerbaijan says: “About 80% of all officially registered cases of HIV /AIDS are among men.”

138 HİV pozitiv (xəstəlik olan) qadınlardan 90-ı xəstəliyə cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxmuşdur”

Out of 138 HIV-positive women, ninety were infected through heterosexual contact.”

“Bu rəqəmlər ümumi vəziyyəti tam göstərmir. İctimai qınaq səbəbindən qadınlar, seks işçiləri, gey kişilər Azərbaycanda nadir hallarda HİV və digər cinsi yolla yoluxmuş xəstəliklər üçün müayinədən keçirlər” – Telman Məhərrəmov, Leyla İsmayılova, Tair Fərədov

However, these figures do not reflect the whole situation. Women, sex workers, and gay men in Azerbaijan rarely get tested for HIV or STIs because of social stigma. - Telman Magerramov, Leyla Ismayilova, Tair Faradov

HİV və Cinsi yolla keçən xəstəliklər necə yayılır?

How do HIV and other STIs spread?

Cinsi yolla keçən xəstəliklərə və HİV-ə qan, sperma və ya vaginal maye kimi infeksion bədən mayesi vasitəsilə yoluxma baş verir.

You can catch an STI or HIV through direct contact with infected body fluids such as blood, semen, or vaginal fluids. This can happen during unprotected vaginal, oral, and anal sex.

Yaralarla birbaşa əlaqə də cinsi yolla keçən xəstəlikləri yaya bilər.

Direct contact with sores can also spread an STI

Aşağıdakı yollar vasitəsilə HİV-ə yoxma baş verə bilməz:

You CAN NOT catch HIV from:

HİV-li xəstənin nəfəs aldığı havanı udmaq

Breathing the same air as someone who is HIV-positive

HİV-li insandan sonra tualet oturacağı və qapı dəstəyiə toxunuş

  • Touching a toilet seat or doorknob handle after an HIV-positive person

  • Su fəvvarəsindən su içmək

  • Drinking from a water fountain

  • HİV-li şəxsin əlini sıxmaq, öpmək, qucaqlamaq

  • Hugging, kissing, or shaking hands with someone who is HIV-positive

  • HİV-li insanla yemək qabalarını paylaşmaq

  • Sharing eating utensils with an HIV-positive person

  • İdman zalında idman avadanlıqlarından istifadə etmək

  • Using exercise equipment at a gym

LGBT insanlar arasında HİV infeksiyalarını geniş yayılmasına səbəb HİV-ə yoluxma riskinin qoruyucusuz anal əlaqədə vaginal cinsi əlaqədən 18 dəfə yüksək olduğu faktıdır.

One of the reasons HIV infections are higher among LGBT people is that the HIV transmission risk during unprotected anal sex is estimated to be 18 times higher than during vaginal intercourse

Bu vəziyyət homofob insanların yaratdığı çətinliklərə görə LGBT insanların sağlamlıq xidmətlərindən istifadə edə bilməməsidir

This is made worse by a homophobic general population that makes health care access difficult for LGBT people

Özünü necə qoruya bilərsən?

How can you protect yourself?

Prezervativdən istifadə et

Wear. A. Condom.

HİV və digər cinsi yolla keçən xəstəliklərdən qorunmağın ən asan yolu prezervativdən istifadə etməkdir. Prezervativdən daimi istifadə səni 90% cinsi xəstəliklərə yoluxma riskindən qurtara bilər.

The easiest way to prevent STIs and HIV is to wear a condom. Consistent condom use can protect you up to 90% from infection

Yadda saxlayın ki, prezervativlə anal cinsi əlaqə daha çətindir, buna görə də prezervativin cırılmasının aradan qaldırılması üçün sürtkü vasitəsindən (xüsusi krem)istifadə edin.

Remember anal sex is harder on a condom, make sure to use a lubricant to prevent it from tearing

Sürtkü vasitələrini və prezervativləri apteklərdən ala bilərsiz.

Condoms and lubricant can be purchased at apteks

Testdən keç

Get tested.

HİV daxil olmaqla bəzi cinsi yolla keçən xəstəliklərin dəqiq simptomları olmadığından buna yoluxa və bilməyə bilərsən.

Because some STIs, including HIV, don't have clear symptoms you may be affected and not know it.

Testdən keçmək səni cinsi əlaqə zamanı ən yaxşı üsullardan istifadə etməyə və müalicə almağa yardım edəcək.

Getting tested will let you make smarted decisions when having sex, and allow you to get treatment if you need it

Anonim olaraq Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzində müayinədən keçmək mümkündür.

You can get tested anonymously at the National Center for AIDS

Partnyorlarının sayını azalmaq və cinsi xəstəliyinin olması haqqında səmimi olmaq

limit your partners and be open about testing and STIs

Az partnyor dəyişməklə cinsi əlaqəyə girmək cinsi yolla keçən xəstəliklərə yoluxma şansını azaldır.

Having sex with fewer people will limit your exposure to STIs

Əgər birdən çox cinsi partnyorun varsa həmişə hər hansı bir cinsi xəstəliyinin olması haqqında səmimi ol. Bu, partnyorunu da tesdən keçməyə cəsarətləndiəcək.

encourage your partners to get tested as well. If you do have multiple partners always be open about any STIs you have been exposed to

LGBT Simvolları

AZAD lgbt

Bugün elə bir LGBT təşkilatı yoxdur ki öz dekorasiyalarının bir hissəsi kimi LGBT bayrağı istifadə etməsinlər

Today its hard to find an LGBT organization that doesn't use the famous rainbow flag as part of its decorations

 

Bəs LGBT bayrağının mənası nədir və bunu nə üçün istifadə edirik?

But what does the rainbow mean and why do we use it?

 

Bügün biz bu bayrağın və digər LGBT simvollarının tarixinə və bügünki istifadəsinə baxacağıq.

Today we'll look at the history of the flag and the many other LGBT symbols from the past and today

 

Homoseksuallığı ifadə edən ən qədim simvollardan olan yaşıl rəngin tarixi qədim Romaya gedir.

One of the oldest symbols dates back to ancient Rome where the color green represented homosexuality.

 

Bu 19-cu əsrdə kişilərin öz cinsəlliyini bildirmələri üçün yaşıl qərənfili çox da gözə çarpmayan bir nişan kimi istifadə etmələrindən sonra populyarlaşmağa başladı.

This became popular again in the 19th century when men would wear green carnations as a subtle sign of their sexuality

 

1910 və 1950-ci illərdə biseksual və lesbian qadınların maraqlandıqlarını ifadə etmək üçün bir-birinə bənövşə verməkləri populyar idi.

Between 1910 and 1950 it was popular for bisexual and lesbian women to give each other violets to show they were interested.

 

Bu lesbian ikonası hesab edilən yunan şairəsi Sapfonun saçına bənövşə sancmasından götürülüb.

This comes from the Greek Poet Sappho, a lesbian icon who wore violets in her hair.

 

Ən məhşur LGBT simvollardan biri də Çəhrayı Üçbucaqdır

One of the most famous LGBT symbols in the world in the Pink Triangle

 

Bu simvol Faşist Əsir Düşərgəsində geylərin istifadə etdiyi və taxmağa məcbur edildikləri nişan idi

This symbol started as a Nazi Concentration Camp badge that gay men were required to wear.

 

Holokost soyqırımında 50.000 – 63.000 ə qədər kişi gey olduqları üçün məhkum edilmiş və həbsə alınmışdı.

During the Holocaust between 50,000 – 63,000 men were convicted and imprisoned for homosexuality

 

Hətta İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda əsr düşərgələri azad edilsə də bir çox çəhrayı üçbucaq nişanlı məhbuslar yenidən həbsə alındı.

Even at the end of World War II when the camps were liberated, many pink triangle prisoners were simply re-imprisoned.

 

Faşist islahatlarının homoseksuallığı cinayət hesab etdiyi qanun daha 24 il qüvvədə qaldı.

In fact the Nazi amendments making homosexuality a felony remained law in Germany for another 24 years

 

1970 – ci ildə çəhrayı üçbucaq gey hüquqları hərəkatının simvolu kimi qəbu edildi.

In the 1970s the pink triangle was adopted as a symbol of the gay rights movement

 

O bu gün də istifadə edilir.

It is still used today

 

ACT –UP hərəkatı HİV və QİÇS əleyhinə “aktiv mübarizə” və “taleyə qarşı passiv” olmamaq üçbucağın çevrilmiş versiyasından istifadə edir.

ACT – UP uses an inverted version of the triangle to represent the 'active fight' against HIV / AIDS and not being 'passive towards fate'

 

Çəhrayı üçbucaq Holokastda gey kişiləri ifadə edirdisə, lesbian və digər əks davranan qadınlara qara üçbucaqla nişanlanmışdılar.

While the pink triangle was used for only gay men during the holocaust, lesbians and and other 'asocial' women were marked with a black triangle

 

Bu gün isə lesbianlar çəhrayü üçbucağa müvafiq qara üçbucağdan istifadə edirlər

Today the black triangle is used as a lesbian counterpart to the pink triangle

 

LGBT simvolu olan göyqurşağı bayrağı isə dünyada ən məhşurudur, bəs bu haradan götürülüb?

The rainbow flag is the most well know LGBT symbol in the world today, but where did it come from?

 

978-ci ildə Gilbert Baker tərəfindən san Fransiskoda dizayn edilmiş bu bayrağın orijinalda 8 rəngi var idi ki hər bir rəngin mənası vardı

Designed in San Fransisco by Gilbert Baker in 1978, the original flag had eight colors, each of which had a specific meaning:

parlaq çəhrayı: cinsəllik

hot pink: sexuality

qırmızı: həyat

red: life

narıncı: şəfqət

orange: healing

sarı: günəş şüası

yellow: sunlight

yaşıl: təbiət

green: nature

turkuaz: sehr/incəsənət

turquoise: magic/art

indiqo/mavi: hüzur/harmoniya

indigo/blue: serenity/harmony

bənövşəyi: ruh

violet: spirit

 

San Fransiskonun gey meri Harvey Milkin 1978-ci ildə suiqəsdindən sonra göyqurşağı bayrağına tələbat artdı

After the assassination of San Fransisco's openly gay mayor Harvey Milk in November 1978, demand for the rainbow flag increased

 

Tələbatı qarşılamaq üçünparça kimi çəhrayının çətin tapılmasına nəzərən Parlaq Çəhrayı bayraqdan çıxarıldı

In order to meet demand Hot Pink was dropped from flag as fabric in that color was hard to find

 

1979-cu ildə bayraq yenidən dəyişildi. Bayrağı asarkən insanlar fikir verdilər ki, mərkəzi rəng işıq dirəyi tərəfindən tutulur.

In 1979 the flag was changed again. When hanging the flag people noticed the middle color was blocked by the flagpole

 

Problemin həlli üçün bayraqda cüt sayda rənglərin olması idi ki bu dəfə turkuaz rəngini bayraqdan çıxardılar.

The easiest way to solve this problem was to give the flag an even number of colors, so turquoise was dropped

 

O vaxtdan 6 rəngli bayraq versiyası LGBT hüquqlarının global simvoluna çevrildi.

Since then the six color version of the flag has become a global symbol for LGBT rights.

 

LGBT mifləri və stereotipləri

AZAD lgbt

AZAD lgbt təqdim edir…

AZAD lgbt presents....

LGBT mifləri və stereotipləri

Debunking LGBT Myths and Stereotypes

 

Bu gün cəmiyyətimizdə LGBT insanlar haqqında bir çox səhv anlayışlar vardır.

In society today there are many incorrect beliefs about LGBT people.

 

Bu əsassız miflər homofobiyanın əsas səbəbidir və LGBT insanlar üçün həmişə problemlər törədir

These baseless myths are a huge source of homophobia and constantly cause problems for LGBT people

 

Gəlin bir çox rast gəlinən mifləri bugün aşkara çıxaraq..

Today lets debunk some of the most common myths

 

Mif 1: Homoseksuallıq geniş yayılmayıb.

Myth 1: Homosexuality Isn't Common

 

Həqiqət: Zaman keçdikcə insanlar öz cinsəllikləri haqqında daha açıq olmaqda rahatlıq hiss edirlər.

Truth: As time goes on more and more people feel comfortable being open about there sexuality.

 

Homoseksuallıq ona görə geniş yayılmamış görünür ki, insanlar bu haqda daha qapalıdırlar.

Homosexuality seems uncommon because so much of the population is 'closeted'

 

Halbuki 1947-ci ildə aparılmış Kinsey Araşdırmaları göstərmişdir ki, 10-12% insanlar gay və ya lesbian kimi müəyyənləşdirilir.

However as early as 1947 the Kinsey Studies showed that 10% - 12% of people identified as gay or lesbian in their lifetime.

 

Keçən onillik ərzində insanlar daha açıq şəkildə özlərini ifadə edə bilirlər ki bu da LGBT populyasiyasının sayında artım ilə müşahidə olunub.

In more recent decades, censuses all over the world have had a steady increase in LGBT population as more people feel comfortable being open.

 

Onların LGBT olub-olmadığını bilib-bilməməyimizdən asılı olmayaraq ətrafımızda müəyyən sayda LGBT insanlar var.

We all know a number of LGBT people, whether we know it or not.

 

Mif 2: Homoseksuallıq Təbii deyil və bir Seçimdir

Myth 2: Homosexuality is Unnatural and a Choice

 

Həqiqət: Homofoblar təmiz gay geminin olmadığını səsəb gətirərək homoseksuallığın təbii olmadığını və bir seçim olduğunu vurğulayırlar.

Truth: Homophobes point to the lack of a clear 'gay gene' as evidence that homosexuality is an unnatural choice.

 

Əlbəttə ki, heteroseksuallar da daxil olmaqla heç bir cinsi oriyentasiya üçün universal gen yoxdur,

Of course there is no single gene for ANY sexual orientation, including heterosexuality.

 

Bütün cinsi oriyentasiyalarda tək bir gen yox kompleks genlərin bir-biri ilə əlaqəsi nəticəsində bir insan eynicinsə, əks cinsə və ya hər ikisinə də cazibə hiss edə bilər.

All sexual orientations are determined by a complex interaction of genes, with no single one acting as the “signal” for whether you like members of the same sex, members of the opposite sex, or both.

 

2006-cı ildə Amerika Psixoloji Assosasiyası və Milli Sosioloqlar Assosiasiyası bəyan etmişdir: “Hazırda valideynlərin cinsi oriyentasiyasının bioloji, psixoloji, və ya sosiooji effektləri əlavə olunmaqla bir şəxsin nədən heteroseksual, homoseksual və biseksual olması haqqında bir elmi konsensus yoxdur.

In 2006 the American Psychological Association, American Psychiatric Association, and National Association of Social Workers stated “Currently, there is no scientific consensus about the specific factors that cause an individual to become heterosexual, homosexual, or bisexual—including possible biological, psychological, or social effects of the parents' sexual orientation.”

 

1000 heyvan növlərində müşahidə edilən eynicinsli davranışlar sübut edir ki, homoseksuallıq ən azından biolojidir və qeyri-təbii müasir insan uydurması deyil.

The fact that over 1000 animal species routinely show same-sex behavior shows that homosexual attraction is at least partially biological, not an unnatural modern human innovation.

 

Mif 3: Homoseksuallıq Azərbaycana Amerika və Avropadan gətirilib.

Myth 3: Homosexuality was brought to Azerbaijan from America and Europe

 

Bu mifin ifşa olunması üçün sadəcə Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatına baxçaq yetər.

Truth: Debunking this myth is as simple as looking at Azerbaijani history.

 

 

Bəzi nümünələr:


"... Qəbələnin cənubunda, Qarasu və Girdiman çaylarının arasında yerləşən Həcər vilayətində, Movses Kaqankatvatsinin verdiyi məlumata görə homoseksual evliliklər həyata keçirən tayfa yaşayırdı. Bu cür evliliklərə Arşakaşen vilayətində də rast gəlinirdi."


Doktor Şəms “Fars ədəbiyyatında Oğlançılıq” (Tehran 2002, səh, 217) kitabında yazır; “Səfəvi şahı İsmayıl Təbrizə ikinci gəlişində 8 gözəl oğlanı Həşt-Beşt sarayına apardı və onlara çox ayıb hərəkətlər etdi, sonra onları öz şahzadələrinə verdi. Bundan bir az öncə də, o, 10 belə oğlanı saraya gətirmək üçün əmr vermişdi”.


Mif 4: LGBT insanların çoxlu partyorları olur

Myth 4: LGBT people are promiscuous

 

Həqiqət: 2010-cu ildə sosial şəbəkələrdən biri 2.3 milyon istifadəçilər üzərində apardıqları araşdırmada müəyyən etmişlər ki, gey və heteroseksual insanların təxminən eyni sayda cinsi partnyorları olur.

Truth: A 2010 OkCupid of over 2.3 million users study found that gay and straight people report having had nearly the same number of sexual partners.

 

2013- cü ildə apaılmış araşdırma göstərir ki, LGBT insanların cinsi partyorlarının sayları axırıncı 10 il ərzində azalmışdır, xüsusilə də 24 yaşından aşağı kişilərdə

A more recent 2013 study shows that LGBT peoples number of sexual partners has significantly declined over the past ten years, especially among man under the age of 24

 

Bir çox ölkələrdə gey evliliyi yenicə leqallaşmasına baxmayaraq, faktlar göstərir ki, LGBT cütlüklər heteroseksual cütlüklərlə müqayisədə eyni və ya az nisbətdə boşanırlar.

While gay marriage has only been legalized recently, studies around the world have show that LGBT couple divorce at the same rate or less often than straight couples.

 

Homoseksuallıq ruhi xəstəlikdir və insanlar heteroseksuallığa “dəyişdirilə” bilərlər.

Myth 5: Homosexuality is a mental illness and LGBT people can be 'converted' to heterosexuality

 

Amerika Psixoloji Assosasiyası 1973-cü ildə homoseksuallığı xəstəliklər siyahısından sildi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə 1990-ci ildə bunu həyata keçirdi.

The American Psychological Association voted in 1987 to remove homosexuality from their list of mental disorders. The World Health Organization removed it in 1990.

 

APA-nin rəsmi saytına görə “sexual orientasiyanın dəyişdirilməsi üçün” psixoloji müdaxilənin istifadəsini dəstəkləyən bir yetərli sübut yoxdur.

According to APA's official stance, there is "insufficient evidence to support the use of psychological interventions to change sexual orientation."

 

Onlara görə eynicinsli cazibə və davranışlar insan cinsəlliyinin normal və pozitiv variasiyalarıdır.

They say same-sex attractions and behaviors are "normal and positive variations of human sexuality."

 

Xarici ölkələrdə bəzi özəl təşkilatların həyata keçirdiyi – cinsi orientasiyanın heteroseksuallığa dəyişdirilməsi terapiyası – səhv kimi qəbul edilib.

The foremost nonprofit organization promoting reparative therapy — therapy meant to "restore" heterosexual desires — admitted that it was wrong. Exodus International shut down in July 2013 after 37 years of operation.

 

Belə təşkilatlar bağlanmaq ərəfəsində onların qrup liderləri bir çox gey ailədən və gey insanlardan onları mənəvi zərər verdiklərinə görə üzr istədilər.

While announcing their intent to shut down, the group's leaders apologized to the many families and gay people who they had hurt

 

To learn more facts about the LGBT community visit our website: www.azadaz.org

LGBT Fərdlərin Valideynlərinə Məsləhət

AZAD lgbt

Gey olduqlarını etiraf etmək LGBT insanların üzləşdiyi ən böyük çətinlikdir.

'Coming Out' is one of the biggest and most difficult challenges LGBT people face

Xüsusən də Azərbaycanda bu ən çətin qərardır.

In Azerbaijan especially its a hard decision. 

Kiçik icmalarda müşahidə olunan məlumat azlığı, hüquqi yardımın çatışmamazlığı və ənənəyə artıq dərəcədə sadiqlik hissi LGBT fərdinin həyatını çox çətinləşdirir.

Small communities, a lack of knowledge on the subject, lack of legal support, and a strong sense of tradition makes life for an 'out' LGBT person difficult.

Bu həftə biz valideynin övladının gey olduğunu biləndən sonra onda yaranan suallara cavab və məsləhət verməyə çalışacağəq.

This week we'll answer some common questions parents have after learning their child is LGBT and give some advice

“Öz övladınla müsbət münasibət qurmaqda fayda var. Valideynlər valideynlik etmək istəyir. Onlar öz övladlarından izolə olunmaq istəməzlər”

—    Lezbian qızın anası

“The benefit is that you establish a good relationship with your child. Parents want to parent. They don’t, generally speaking, want to be isolated from their kid.”

Onları ciddiyə alın

Take them seriously. 

Ola bilər ki, onlar eynicinsli istəkləri barəsində ilk olaraq sənə deməyiblər və bununla artıq bir müddətdir ki yaşamış vəziyyətdədirlər. 

They likely did not tell you the first time they noticed their same-sex attraction, but they've probably lived with this for quite a long time.

 İndi isə onlar səninlə heç vaxt olmadıqları kimi səmimi olub bəlkə də həyatlarını riskə ataraq sənə nə isə dərin və şəxsi bir şeyi açıqlayırlar.

Now they’ve been more honest with you than they’ve probably ever been, and told you something deeply personal, potentially at great risk to themselves. Your child may be scared of losing your love and support. 

” Siz öz həyatını sizinlə paylaşmağa cürət edən və sizin də onun həyatının bir parçası olmağınızı istəyən bir övladınız olduğunu tanımağa başlayacaqsınız. Sizə qarşı olan inama və bunu sizə bildirmək üçün nə qədər cəsarət tələb edildiyinə bir baxın..”

— Lesbian qızın atası

 You begin to recognize what an incredible child you have to share this with you and to want you to be a part of their lives…. [Look at] the trust that has been placed in your hands and how much guts it took to do that.

Hesab etməyin ki, övladınızın yaşı azdır deyə cinsəlliyi başa düşmür. Bir çox insanlar erkən yaşlarından gey və ya lesbian olduqlarını müəyyən edirlər. 

Don't assume that because your child is young that they don't know themselves or their sexuality. Many people know from a very young age that they are gay or straight. You likely wouldn't challenge a child who was expressing heterosexual preferences, no matter how young.

Əgər övladınız sizə gay olduğunu etiraf edirsə, onu sorğu-suala tutmaq düz olmazdı, çünki onlar buna əmin olduqdan sonra məhz sizə açıqlamağı vacib bilirlər. Sizə açıqlanmış bu yeni hisslərlə çox işləməli olacaqsınız, lakin bu hisslər onlar üçün yeni deyil. 

Do not ask them if they are sure, by the time they come out to you, they are sure of what they’re saying. You may have to work through a slate of brand new emotions about this, and your emotions will affect them, but theirs are not brand new. 

Əvəzində onların keçdiyi həyat yoluna baxın. Onlardan “Bunu nə vaxt bildin?” “Neçə vaxtdır ki belə hiss edirsən?” suallarını verin, və onlara artıq bu yolda yalnız yürüməyəcəklərini bildirin.

Instead, consider the journey they have been through. Ask them things like, “When did you know?” “How long have you felt this way?” and tell them how you are grateful that they are including you, that they don’t have to go through this alone anymore. 

 Övladınız haqqında başqalarına danışmazdan əvvəl onun özündən razılıq alın.

ASK your child before you "come out" to others on the child's behalf. Friends and family members might have questions or want to know what's up; but it is most important to be respectful of what your child wants. Don't betray your child's trust!

Oğlum mənə deyəndə ki, “Ata, mən elə əvvəlki oğlunam” İndi artıq altı ay keçəndən sonra görürəm ki, doğrudan da onun həyatında heç nə dəyişmyib. Bu bizim onun haqqında avrayışımız imiş.

For me, it was my son’s saying to me, ‘Dad, I’m the same person I was before.’ Now it’s been six months, and I realize even more that really, nothing has changed in his life. It was our perception of him, I guess.”

Father of a gay son

Yaddda saxlayın ki övladınız dəyişilməibş Onlar sizin sevə-sevə böyütdüyünüz eyni uşaqlardı.

Remember that your child has not changed. They are the same child you’ve raised and loved.

Sadəcə övladınız sizə cinsi orientasiyasını açıqlayıb deyə onun ətrafında baş verən hər bir şeyin cinsi və gender orientasiya ilə əhatə olunduğunu güman etməyin.

Don't make it ALL there is … just because your child has come out as does not mean their whole world revolves around sexual orientation or gender identity.

Övladınızın məktəb, idman, hobbilər, dostlar və iş kimi həyatın digər sahələri maraqlanmasına həvəsləndirin.

It is vital to encourage your child in other aspects of life, such as school, sports, hobbies, friends, and work.

Seksual orientasiyanın xəstəlik yox təbii ifadə olduğunu nəzərə alaraq hər hansı bir therapist ilə övladınızın “LGBT” kimliyinin “dəyişdirilməsi” uğrunda söhbətlər aparmayın.

Consulting a therapist to “cure” your child of their LGBT identities is a pointless endeavor as these identities are not diseases, but rather natural expressions.

Adamlar məndən “Oğlun necədir?” sualını soruşanda nə cavab verəcəyimi fikirləşəndə çox kədərlənirdim. Sonradan mənə məlum oldu ki, mənim oğlum lap yaxşıdır. Yaxşı olmayan mənəm. Bu mərhələyə çatanda isə hər şey mənə asan göründü… biz onun dostları ilə görüşdük, gördüm ki onlar çox yaxşı insanlardı və anladım ki, övladım doğrudan da gözəl bir icmanın bir hissəsidir. Problem nədir ki onda? Bu cəmiyyətin problemidir. Bunu anlayanda çətin hissənin arxada qaldığını fikirləşdik.

Gey oğlanın anası

I hit a point where I was feeling sad and thinking what would I say when people asked, ‘Hows your son?’ And then it occurred to me: My son's fine. I’m the one who’s not. And once I reached that point, it was easier…as we met his friends, we found them to be wonderful people and realized that he’s really part of a pretty terrific community. So what’s the problem? It’s society’s problem. That’s when we figured we were over the hump.”

Mother of a gay son

Siz şok, inkar edilmək, günah və kədər hissi yaşaya bilərsiz ki, bunların hamısı ənənənin məhsuludur.

You may feel shock, denial, guilt or grief; the apprehension you may feel is a product of our culture.

Cəmiyyətimizdə geniş yayılmış homofobiya şüurumuz tərəfindən asanlıqla rədd edilə bilər.

Homophobia is too pervasive in our society to be banished easily from our consciousness.

Homofobiyanın mövcud olduğu müddət ərzində hər bir gey insanın və hər hansı bir gey valideynin çox real və əsaslı qorxu və iradları olacaqdır.

As long as homophobia exists, any gay person and any parent of a gay, lesbian or bisexual youth has some very real and legitimate fears and concerns.

Övladınızın sizə cinsi orientasiyasını açıqlayarkən və xüsusilə də cəmiyyətin və sizin əsas inanclarınıza əks olduğu bir halda nə qədər cəsarət tələb etdiyi haqqında düşünün.

Imagine for a moment the courage it took to tell you about their sexuality, especially when they know it seems to contradict society and your core beliefs.

Hazırki vəziyyətdə övladınız sizə özünün gey olduğunu açıqlamaqda yaxşı iş gördüyünü hiss etməlidir. Siz qorxu, şübhə, qəzəb, kədər, narazılıq, utanc, təhqir və günah hissi ilə dolub-daşa bilərsizç lakin icazə verməyin bütün bunlar sizin övladınıza olan şərtsiz sevginizi üstələsin.

In this moment, your child needs to know he/she/they did the right thing by telling you. You may flood with fear, doubt, anger, grief, disappointment, shame, anguish or guilt, but do not let those hinder you from expressing your unconditional love and admiration for your child.

Mənə elə gəlir ki bunun haqqında mənim anlayışım, bir çox mütaliədən sonra formalaşdı. Oxudum ki, bir çox uşaqlar hansılar ki, öz cinsi orientasiyalarını qəbul etmişlər, çox zaman sakit, xoşbəxt və daha çox özünə inamlı olurlar. Əlbəttə ki, mən də övladımın belə olmasını istərdim və onun qarşısını kəsməklə buna mane olmaq istəməzdim.

I think the turning point for me was when I read more about it, and read that most kids who can accept their sexuality say they feel calmer, happier and more confident. And of course, that’s what I wanted for my child and I sure didn’t want to be what was standing in the way of that.”

  • Father of a gay son

Bu haqqında daha ətraflı öyrənmək üçün bir çox internet resurslara müraciət edə bilərsiz. Sadəcə mənbənin obyektiv olduğuna fikir vermək lazımdır. Əgər şübhəniz yaranarsa bizim saytda bunun haqqında bir çox video və məqalələrə müraciət edə bilərsiz.

There are a variety of resources online where you can research and learn more about being LGBT. Just be careful of the source as it can be bias. If in doubt, we have a variety of videos and articles on our website.  

Transgender Bilikləri 1ci Hissə - Bu Nə Deməkdir?

AZAD lgbt

AZAD lgbt presents

AZAD LGBT təqdim edir

Transgender əsas bilikləri 1ci hissə - Bu nə deməkdir?

Transgender basics part 1: What does it mean?

 

Bugün biz “LGBT”-də “T” hərfinin nə mənası olduğuna aydımlıq gətirəcəyik.

Today we'll going to look more in-depth at the 'T' in 'LGBT' (see our video 'What is 'LGBT'? for more)

 

Transgender olmaq bir insanın cinsi orientasiyasına deyil, gender kimliyinə əsaslanır,

Being transgender is related to your gender identity NOT your sexual orientation

 

Transgender o şəxsdir ki, öz bioloji cinsiyyəti ilə gender kimliyinin üst-üstə düşmədiyini hiss edir.

A Transgender person is someone who feels their biological sex and gender identity do not match up. (see our video 'Sex vs Gender' for more)

 

Sisgender isə bioloji cinsiyyətinin gender kimlikləri ilə üst-üstə düşdüyünü hiss edən adamlardır.

A Cisgender person is someone who feels their biological sex and gender identity match each other

 

Transgender terminin özü də müxtəlif kimliklər üçün çətir termin kimi istifadə edilir: Trans qadın, Trans kişi, qeyri-binar (non-binary): ya kişi, ya da qadın, gendersiz (agender), özünü vaxtaşırı hər iki cinsin nümayəndəsi kimi hiss edən - dəyişkən (gender fluid)

But Transgender is also an umbrella term covering a variety of identities: Genderqueer, Trans woman, Trans man, non-binary, agender, gender fluid, and more!

 

Transgenderlərin sisgenderlər kimi müxtəlif cinsi orientasiyası ola bilər. Onlar hetero, gey, lezbian, biseksual, aseksual və s. ola bilərlər.

Transgender people can have different sexual orientations, just like cisgender people. They can be straight, gay, lesbians, bisexual, asexual, etc

 

Bəzi transgender insanlar öz anatomiyaları ilə gender kimliklərinin uzlaşması üçün hormonal müdaxilədən istifadə edir, cinsi dəyişmə əməliyyatı və ya kosmetik əməliyyat keçirirlər. Bunlar “keçidin”(transitioning) mərhələləridir.

Some transgender people choose to undergo medical treatment with hormones, sex reassignment, or cosmetic surgeries to allow their anatomy and gender identity to match. This is part of “transitioning”

 

Baxmayaraq ki, bütün transgenderlər bunu etmirlər, bəziləri öz kimliklərini geyim, saç tərzi və makiyaj kimi xarici əlamətlərlə əks etdirirlər.

Not all transgender people do this though, some express their gender through external self-presentation and behavior such as clothing and cosmetics (make-up, hair style etc).

 

Bəziləri isə bunların heç birini etmir; transgender olmağın heç bir “düzgün yolu” yoxdur.

Others might do none of this, there is no 'right way' to be transgender

 

“Dəyişilmə və ya keçid”(transitioning) tibbi müdaxilə ilə yanaşı hüquqi və sosial dəyişikliklə də müşaiyət olunur.

“Transitioning” goes beyond medical treatment and covers legal and social changes as well.

 

Transgenderlər öz hüquqi sənədlərində cinsiyyət və adlarının ya da özlərini ifadə edən sözlərin dəyişdirilməsinə çalışırlar.

Transgender people can seek to have their sex and names changed on legal documents... or change the words they use to describe themselves (Man → Woman)

 

Bunun üçün İngilis və Rus kimi digər dillərdə insanlar tez-tez şəxs əvəzliklərini dəyişirlər (he -> she, she ->he, он – > она, она - > он) Azərbaycan dilində isə biz hamımız “O”-dan istifadə edirik, lakin transgender insan yenə də digərlərindən onu “kişi” və ya “qadın” kimi tanımalarını istəyə bilər.

In English and other languages transgender people often change their pronouns (he → she, she → he), In Azerbaijani we all use 'o', but a transgender person can still ask to be referred as a 'man' or 'woman'

 

Transgenderlər keçidin bir mərhələsi kimi şəxsi adlarını dəyişirlər.

Some Transgender people choose to change their name as well as part of their transition.

 

Həmişə transgender birinin öz seçdiyi adına və gender kimliyinə hörmət etdiyindən əmin ol!

Always make sure you respect a transgender person's chosen name and gender!

 

Transgender olmaq ruhi xəstəlik deyil! Amerika Psixoloji Asossiasiyası: “Psixoloji hal yalnız o zaman ruhi xəstəlik hesab edilir ki, bu bir çətinlik və ya hər hansı bir çatışmamazlığa səbəb olsun. Transgender insanların çoxu öz transgender hisslərini və davranışlarını çətinlik və ya çatışmamazlıq kimi hiss etmir ki, bu da transgender olmağın ruhi xəstəlik ilə əlaqəsini inkar edir..”

Being Transgender is not a mental illness! The American Psychological Association states: “ A psychological condition is considered a mental illness only if it causes distress or disability. Many Transgender people do not experience their transgender feelings and traits to be distressing or disabling, which implies being transgender does not constitute a mental disorder”