Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

Cinsiyyət və Genderin Müqayisəsi

AZAD lgbt

LGBT hüquqlarını öyrənərkən tez-tez “Cinsiyyət” və “Gender” sözlərinə rast gəlirik. 

When learning about LGBT rights we often see the words 'Sex' and 'Gender'

 

Sual yarana bilər: Bunlar eyni şey deyilmi?

Maybe you're thinking “Aren't those the same thing?”

 

Gəln bu sözlər arasındakı fərqə baxaq!

Lets look at the difference between these words

 

1970- ci illərdə feminist araşdırmaçılar cinsiyyət və gender anlayışları arasında vacib fərqi izah etdilər: cinsiyyət bioloji olaraq verilən təbii bədən, gender isə sosial olaraq inşa edilən kimlik anlayışıdır. (Oakley 1972; Rubin 1975)

In the 1970s, feminist scholars made an influential distinction between
sex and gender, sex referring to the biologically given, natural body, and gender to the socially constructed self

 

Daha sadə desək, cinsiyyət xromosomlar və ya daxili və xarici cinsiyyət organlarına görə müəyyən edilir.

Put more simply, Sex refers to biological differences like chromosomes or internal and external sex organs.

 

Hər birimizin bioloji cinsiyyəti var – qadın, kişi və intersex (qadın və kişiyə aid olan hər iki cinsiyyət orqanlarına sahib) olmağımızdan asılı olmayaraq.

Each of us has a biological sex — whether we are female, male, or intersex

 

Gender isə cəmiyyət və mentalitetə görə maskulin (kişi) və feminin (qadın) xarakteristikaları müəyyən edir.

Gender describes the characteristics that a society or culture considers as masculine or feminine.

 

Feminin davranışları cəmiyyətimiz adətən qız və qadın davranışları ilə əlaqələndirir.

Feminine traits are ways of behaving that our culture usually associates with being a girl or woman.

 

Geniş yayılmış stereotiplər feminin hərəkətləri izah etmək üçün istifadə edilir: emosional, incə, məsum, zəif, qayğıkeş

Common stereotypes used to describe femininity: emotional, soft, innocent, weak, nurturing

 

Bir çox stereotiplər maskulin hərəkətləri izah etmək üçün istifadə edilir: qeyri-emosional, aqressive, güclü, özunə əmin, müstəqil.

Common stereotypes used to describe masculinity: non-emotional, aggressive, strong, self confident, independent

 

Bu stereotiplər bizim necə hiss etdiyimizi, necə davrandığımızı və özümüzü nə kimi müəyyən etdiyimizi əhatə etməyə bilər.

These stereotypes may not capture how we truly feel, how we behave, or how we define ourselves. All men have some so-called feminine traits, and all women have some so-called masculine traits.

 

Bu qarışıq birlikdə Gender Kimliyi adlanır. Bizim gender kimliyimiz öz genderimiz haqındakı dərin hissimizdir.

We call this mix our gender identity. Our gender identity is our deepest feelings about our gender.

 

Biz öz gender kimliyimizi maskulin, feminin, hər ikisi və ya heçbiri olaraq əks etdirə bilərik.

We express our gender identity in the way that we act masculine, feminine, neither, or both.

 

Some of us are transgender — which means that our biological sex and our gender identity do not match up.