Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

LGBT nə deməkdir?

AZAD lgbt

Azad LGBT təqdim edir…

Slide one: Tez-tez mediada və aktivizmdə “LGBT” abbreviaturasına rast gəlirik.

In activism and on the news we often see the acronym 'LGBT'

slide two: Bəs “LGBT” işarələrinin əsl mənası nədir və nə üçün bundan istifadə edirik?

But what exactly does 'LGBT' stand for and why do we use it?

Slide three: “LGBT”- nin açılışı “Lezbian, Gey, Biseksual və Transseksualdır”

'LGBT' stands for “Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender”

Slide four: Lezbian – Bir qadının digər qadına romantik və seksual hisslərinin olmasıdır.

A lesbian is a woman who is romantically and sexually attracted to other women

Slide five: Gey - Bir kişinin digər bir kişiyə romantik və seksual hisslərinin olmasıdır

A gay man is a man who is romantically and sexually attracted to other men

Slide six: Biseksual – Bir şəxsin hər iki cinsin nümayəndəsinə (qadın və kişi) romantik və seksual hisslərinin olmasıdır.

a bisexual person is someone that can be romantically and sexually attracted to both men and women

Slide seven: Trans – Doğuşdan təyin edilmiş cinsiyyətinin ətrafdakılar tərəfindən əsas qəbul olunduğu, lakin fərqli (daxili) cinsi kimliyi olan şəxslərdir.

A transgender person is someone whose gender identity is different than what society expects based on the person's sex assigned at birth.

Slide eight: “LGBT” abbreviaturası bütün cinsi azlıqlar haqqında fikri izah etmək üçün 1980-ci illərdən sonra məhşurlaşmağa başladı

The phrase 'LGBT' became popular in the late 1980's as an inclusive way to talk about all sexual and gender minorities at the same time.

Slide nine: Bura dogər hərflər də əlavə edilə bilər.

Sometimes other letters are added as well

Queer

Queer

Asexual

Aseksual

+ - all others

Və s…

 

Slide ten: Daha sonra “LGBT” - yə daha çox hərflər əlavə edilməsi irəli sürüldü, buna baxmayaraq “LGBT” standart saxlanıldı

in recent years other acronyms have been suggested to replace 'LGBT', but it remains the standard.