Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

Transgender bilikləri 2 hissə: Üzləşdiyimiz problemlər

AZAD lgbt

AZAD lgbt presents

Azad LGBT təqdim edir...

Transgender bilikləri 2 hissə: Üzləşdiyimiz problemlər

Transgender basics part 2: Problems We Face

 

Keçən videomuzda biz trangender şəxs olmağın və gender kimliyini ifadə etməyin müxtəlif yolları haqqında danışdıq.

Last time we talked about what it means to be a transgender person and different ways people express their gender identities.

 

Bugün biz trangender insanların həyatlarının müxtəlif dövrlərində üzləşdiyi təhlükə və təzyiqlərdən danışacağıq.

Today we'll look at the dangers and oppression transgender people can face in different parts of their lives

 

“Transfobiya” transgenderlərə və transgender normalarına səbəbsiz qorxu və düşmənçilikdir.

“Transphobia” is the irrational fear and hostility who are transgender or transgress traditional gender norms.

 

Nəzəriyyəçi Julia Searno qeyd edir ki, transfobiyanın kökü qadın və kişi cinslərinə qoyulan diskriminasiyadadır. “Qadın” və “kişi” cinslərinin ən əsas kateqoriya olub, hər birinin özünəməxsus və üst-üstə düşməyən “simvolları, bacarıqları, qabiliyyətləri və istəkləri” olduğuna inamdır.

Julia Serano argues that transphobia is rooted in sexism and the belief that 'male' and 'female' are "rigid, mutually exclusive categories, each possessing a unique and nonoverlapping set of attributes, aptitudes, abilities, and desires". (Serano, 2007)

 

Transfobiya müxtəlif yerlərdə bir neçə yol ilə üzə çıxa bilər.

Transphobia can appear in many different place in a number or ways

 

“Müəssisə Transfobiyası”

“Institutional Transphobia”

 

Müəssisə həyatı və gender kimliyinin kəsişdiyi halda baş verən təzyiqdir.

Oppression at the intersection of institutional life and gender identity.

 

Bunlar transgender bir şəxsin işlədiyi müəssisə, dövlət qurumları və digər təşkilatlarla üzləşdiyi problemdir.

These are problems a Transgender person could face at work, with the government, or when interaction with any other organization.

 

Nümunə: Adının və cinsiyyətinin rəsmi sənədlərdə dəyişdirməkdə çətinlik, cinsə görə ayrılmış yerlər məsələn, ayaqyolu, paltar dəyişmə otaqları və tibbi qayğı.

Examples: Difficulty changing name and sex on legal documents, Sex-segregated facilities such as bathrooms and changing rooms, and health care access

 

“Şəxslərarası Transfobiya”

“Interpersonal Transphobia”

 

Müxtəlif insanlarla münasibətdə və gener kimliyinin ifadəsində yaranan təzyiqlər

Oppression at the intersection of interpersonal life and gender identity

 

Bunlar trangender şəxslərin digər insanlar, ailə üzvləri və iş yoldaşları ilə üzləşdiyi problemlərdir.

These are problems transgender face with other people like family, coworkers, etc

 

Məsələn: Ailə üzvlərinin və dostların imtinası, evinin və iş yerinin itirilməsi.

Examples: Rejection from family and friends, loss of work and home,

 

“Daxili Transfobiya”

“Internal Transphobia”

 

Öz fikirləri ilə gender kimliyinin kəsişməsində yaranan təzyiq

Oppression at the intersection of the self and Gender Identity

 

Bunlar trangender şəxsin öz ruhi və fiziki durumu ilə üzləşməsidir. Bu problemlər başqa tip təzyiqlərdən də qaynaqlana bilər.

These are problems a Transgender person faces with their own mental and physical health. They can be strongly influenced by the other kinds of oppression.

 

Məsələn: Özünə nifrət, qorxu üzündən özlərini digər adamlarda izolə etmək, özünə qəsd və intihar.

Examples: Self-Hatred, Isolating oneself from people out of real or imagined fear, self harm, and suicide

 

Rəsmi statistikanın mümkün olmadğına baxmayaraq, Transgender şəxslər zorakılıq və təcavüzün əsas qurbanlarıdır.

While official statistics are hard to find, Transgender people are regular targets for violence and assault in Azerbaijan.

 

Transgender insanlar həmçinin yüksək dərəcədə

Emosional ( qorxu, inkar edilmə, nəzərə alınmama)

Cinsi (zorlanma, təcavüz, cinsi istismar)

Fiziki (təzyiq, öldürülmə)

Transgender people also face a high level of violence

Emotional, (threats, denial, nəzərə alınmama)

sexual, (rape, assault, sexualization)

and physical (harassment, öldürülmə)

 

Transgender insanlar təkcə heteroseksuallardan deyil,lesbian gey və biseksual şəxslər tərəfindən də təzyiqə məruz qala bilərlər ki, bu da onların izolə olunmasına gətirib çıxarır.

Transgender people can face oppression not only from straight cisgender people, but within the LGBT community as well, leading to further isolation.

 

Kim yaxşı müttəfiq ola bilər?

How can you be a good ally?

 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, transgender olmaq bir seşim deyil.

Remember being transgender is not a choice

 

Əmin olmaq lazımdır ki, həmin şəxsləri düzgün adı və gender kimliyinə görə müraciət edirsən. Əgər qarışdırsan, narahat olma, üzr istə və keç :D

Always use a persons chosen name and gender identity. If you mess up, don't worry, apologize briefly and move on :D

 

Əgər kimi necə adlandıracağından əmin deyilsənsə, nəzaktlə soruşa bilərsən

If you're not sure how to address someone, ask politely

 

Transfobik danışıq tərzinə rast gəlsən onlara səslən!

Call out transphobic language when you see it!

 

Heç vaxt bir şəxsdən onların əməlliyyat keçirdikləri və ya hər hansı tibbi tarixçəsi haqqında soruşmayın. Heteroseksual tanışından onun cinsi orqanları haqqında soruşardın? Təbii ki yox, transgender şəxlər də bu qəbildəndir.

Never ask a person if they've had 'the surgery' or about their medical history. You wouldn't ask a cisgender person, transgender people are no different

 

Kim isə xarici görünüşündə dəyişiklik etmişsə onlara əvvəllər necə göründüyünü xatırlatmayın, ya da indi necə də “real oğlan” və ya “real qiz”-a oxşadıqlarını hətta bir compliment olaraq belə deməyin.

If someone has transitioned, don't remind them how different they looked before, or how much they look like a 'real guy' or 'real girl' now, even if it seems like a compliment.

 

Başqalarına kiminsə transgender olduğunu onların icazəsi olmadan deməyin. Bu onların professional və şəxsi həyatlarında güclü təsir edə bilər və hətta onları təhlükə altında qoya bilər.

Never 'out' someone as transgender without their permission. It could have a strong impact on their professional and personal life, and even put them in danger

 

Bütün bunları nəzərə alın!

Be Inclusive!

Daha ətraflı azadaz.org saytınd  

To learn more visit our website azadaz.org