Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

LGBT mifləri və stereotipləri

AZAD lgbt

AZAD lgbt təqdim edir…

AZAD lgbt presents....

LGBT mifləri və stereotipləri

Debunking LGBT Myths and Stereotypes

 

Bu gün cəmiyyətimizdə LGBT insanlar haqqında bir çox səhv anlayışlar vardır.

In society today there are many incorrect beliefs about LGBT people.

 

Bu əsassız miflər homofobiyanın əsas səbəbidir və LGBT insanlar üçün həmişə problemlər törədir

These baseless myths are a huge source of homophobia and constantly cause problems for LGBT people

 

Gəlin bir çox rast gəlinən mifləri bugün aşkara çıxaraq..

Today lets debunk some of the most common myths

 

Mif 1: Homoseksuallıq geniş yayılmayıb.

Myth 1: Homosexuality Isn't Common

 

Həqiqət: Zaman keçdikcə insanlar öz cinsəllikləri haqqında daha açıq olmaqda rahatlıq hiss edirlər.

Truth: As time goes on more and more people feel comfortable being open about there sexuality.

 

Homoseksuallıq ona görə geniş yayılmamış görünür ki, insanlar bu haqda daha qapalıdırlar.

Homosexuality seems uncommon because so much of the population is 'closeted'

 

Halbuki 1947-ci ildə aparılmış Kinsey Araşdırmaları göstərmişdir ki, 10-12% insanlar gay və ya lesbian kimi müəyyənləşdirilir.

However as early as 1947 the Kinsey Studies showed that 10% - 12% of people identified as gay or lesbian in their lifetime.

 

Keçən onillik ərzində insanlar daha açıq şəkildə özlərini ifadə edə bilirlər ki bu da LGBT populyasiyasının sayında artım ilə müşahidə olunub.

In more recent decades, censuses all over the world have had a steady increase in LGBT population as more people feel comfortable being open.

 

Onların LGBT olub-olmadığını bilib-bilməməyimizdən asılı olmayaraq ətrafımızda müəyyən sayda LGBT insanlar var.

We all know a number of LGBT people, whether we know it or not.

 

Mif 2: Homoseksuallıq Təbii deyil və bir Seçimdir

Myth 2: Homosexuality is Unnatural and a Choice

 

Həqiqət: Homofoblar təmiz gay geminin olmadığını səsəb gətirərək homoseksuallığın təbii olmadığını və bir seçim olduğunu vurğulayırlar.

Truth: Homophobes point to the lack of a clear 'gay gene' as evidence that homosexuality is an unnatural choice.

 

Əlbəttə ki, heteroseksuallar da daxil olmaqla heç bir cinsi oriyentasiya üçün universal gen yoxdur,

Of course there is no single gene for ANY sexual orientation, including heterosexuality.

 

Bütün cinsi oriyentasiyalarda tək bir gen yox kompleks genlərin bir-biri ilə əlaqəsi nəticəsində bir insan eynicinsə, əks cinsə və ya hər ikisinə də cazibə hiss edə bilər.

All sexual orientations are determined by a complex interaction of genes, with no single one acting as the “signal” for whether you like members of the same sex, members of the opposite sex, or both.

 

2006-cı ildə Amerika Psixoloji Assosasiyası və Milli Sosioloqlar Assosiasiyası bəyan etmişdir: “Hazırda valideynlərin cinsi oriyentasiyasının bioloji, psixoloji, və ya sosiooji effektləri əlavə olunmaqla bir şəxsin nədən heteroseksual, homoseksual və biseksual olması haqqında bir elmi konsensus yoxdur.

In 2006 the American Psychological Association, American Psychiatric Association, and National Association of Social Workers stated “Currently, there is no scientific consensus about the specific factors that cause an individual to become heterosexual, homosexual, or bisexual—including possible biological, psychological, or social effects of the parents' sexual orientation.”

 

1000 heyvan növlərində müşahidə edilən eynicinsli davranışlar sübut edir ki, homoseksuallıq ən azından biolojidir və qeyri-təbii müasir insan uydurması deyil.

The fact that over 1000 animal species routinely show same-sex behavior shows that homosexual attraction is at least partially biological, not an unnatural modern human innovation.

 

Mif 3: Homoseksuallıq Azərbaycana Amerika və Avropadan gətirilib.

Myth 3: Homosexuality was brought to Azerbaijan from America and Europe

 

Bu mifin ifşa olunması üçün sadəcə Azərbaycan tarixi və ədəbiyyatına baxçaq yetər.

Truth: Debunking this myth is as simple as looking at Azerbaijani history.

 

 

Bəzi nümünələr:


"... Qəbələnin cənubunda, Qarasu və Girdiman çaylarının arasında yerləşən Həcər vilayətində, Movses Kaqankatvatsinin verdiyi məlumata görə homoseksual evliliklər həyata keçirən tayfa yaşayırdı. Bu cür evliliklərə Arşakaşen vilayətində də rast gəlinirdi."


Doktor Şəms “Fars ədəbiyyatında Oğlançılıq” (Tehran 2002, səh, 217) kitabında yazır; “Səfəvi şahı İsmayıl Təbrizə ikinci gəlişində 8 gözəl oğlanı Həşt-Beşt sarayına apardı və onlara çox ayıb hərəkətlər etdi, sonra onları öz şahzadələrinə verdi. Bundan bir az öncə də, o, 10 belə oğlanı saraya gətirmək üçün əmr vermişdi”.


Mif 4: LGBT insanların çoxlu partyorları olur

Myth 4: LGBT people are promiscuous

 

Həqiqət: 2010-cu ildə sosial şəbəkələrdən biri 2.3 milyon istifadəçilər üzərində apardıqları araşdırmada müəyyən etmişlər ki, gey və heteroseksual insanların təxminən eyni sayda cinsi partnyorları olur.

Truth: A 2010 OkCupid of over 2.3 million users study found that gay and straight people report having had nearly the same number of sexual partners.

 

2013- cü ildə apaılmış araşdırma göstərir ki, LGBT insanların cinsi partyorlarının sayları axırıncı 10 il ərzində azalmışdır, xüsusilə də 24 yaşından aşağı kişilərdə

A more recent 2013 study shows that LGBT peoples number of sexual partners has significantly declined over the past ten years, especially among man under the age of 24

 

Bir çox ölkələrdə gey evliliyi yenicə leqallaşmasına baxmayaraq, faktlar göstərir ki, LGBT cütlüklər heteroseksual cütlüklərlə müqayisədə eyni və ya az nisbətdə boşanırlar.

While gay marriage has only been legalized recently, studies around the world have show that LGBT couple divorce at the same rate or less often than straight couples.

 

Homoseksuallıq ruhi xəstəlikdir və insanlar heteroseksuallığa “dəyişdirilə” bilərlər.

Myth 5: Homosexuality is a mental illness and LGBT people can be 'converted' to heterosexuality

 

Amerika Psixoloji Assosasiyası 1973-cü ildə homoseksuallığı xəstəliklər siyahısından sildi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı isə 1990-ci ildə bunu həyata keçirdi.

The American Psychological Association voted in 1987 to remove homosexuality from their list of mental disorders. The World Health Organization removed it in 1990.

 

APA-nin rəsmi saytına görə “sexual orientasiyanın dəyişdirilməsi üçün” psixoloji müdaxilənin istifadəsini dəstəkləyən bir yetərli sübut yoxdur.

According to APA's official stance, there is "insufficient evidence to support the use of psychological interventions to change sexual orientation."

 

Onlara görə eynicinsli cazibə və davranışlar insan cinsəlliyinin normal və pozitiv variasiyalarıdır.

They say same-sex attractions and behaviors are "normal and positive variations of human sexuality."

 

Xarici ölkələrdə bəzi özəl təşkilatların həyata keçirdiyi – cinsi orientasiyanın heteroseksuallığa dəyişdirilməsi terapiyası – səhv kimi qəbul edilib.

The foremost nonprofit organization promoting reparative therapy — therapy meant to "restore" heterosexual desires — admitted that it was wrong. Exodus International shut down in July 2013 after 37 years of operation.

 

Belə təşkilatlar bağlanmaq ərəfəsində onların qrup liderləri bir çox gey ailədən və gey insanlardan onları mənəvi zərər verdiklərinə görə üzr istədilər.

While announcing their intent to shut down, the group's leaders apologized to the many families and gay people who they had hurt

 

To learn more facts about the LGBT community visit our website: www.azadaz.org