Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

LGBT Simvolları

AZAD lgbt

Bugün elə bir LGBT təşkilatı yoxdur ki öz dekorasiyalarının bir hissəsi kimi LGBT bayrağı istifadə etməsinlər

Today its hard to find an LGBT organization that doesn't use the famous rainbow flag as part of its decorations

 

Bəs LGBT bayrağının mənası nədir və bunu nə üçün istifadə edirik?

But what does the rainbow mean and why do we use it?

 

Bügün biz bu bayrağın və digər LGBT simvollarının tarixinə və bügünki istifadəsinə baxacağıq.

Today we'll look at the history of the flag and the many other LGBT symbols from the past and today

 

Homoseksuallığı ifadə edən ən qədim simvollardan olan yaşıl rəngin tarixi qədim Romaya gedir.

One of the oldest symbols dates back to ancient Rome where the color green represented homosexuality.

 

Bu 19-cu əsrdə kişilərin öz cinsəlliyini bildirmələri üçün yaşıl qərənfili çox da gözə çarpmayan bir nişan kimi istifadə etmələrindən sonra populyarlaşmağa başladı.

This became popular again in the 19th century when men would wear green carnations as a subtle sign of their sexuality

 

1910 və 1950-ci illərdə biseksual və lesbian qadınların maraqlandıqlarını ifadə etmək üçün bir-birinə bənövşə verməkləri populyar idi.

Between 1910 and 1950 it was popular for bisexual and lesbian women to give each other violets to show they were interested.

 

Bu lesbian ikonası hesab edilən yunan şairəsi Sapfonun saçına bənövşə sancmasından götürülüb.

This comes from the Greek Poet Sappho, a lesbian icon who wore violets in her hair.

 

Ən məhşur LGBT simvollardan biri də Çəhrayı Üçbucaqdır

One of the most famous LGBT symbols in the world in the Pink Triangle

 

Bu simvol Faşist Əsir Düşərgəsində geylərin istifadə etdiyi və taxmağa məcbur edildikləri nişan idi

This symbol started as a Nazi Concentration Camp badge that gay men were required to wear.

 

Holokost soyqırımında 50.000 – 63.000 ə qədər kişi gey olduqları üçün məhkum edilmiş və həbsə alınmışdı.

During the Holocaust between 50,000 – 63,000 men were convicted and imprisoned for homosexuality

 

Hətta İkinci Dünya Müharibəsinin sonunda əsr düşərgələri azad edilsə də bir çox çəhrayı üçbucaq nişanlı məhbuslar yenidən həbsə alındı.

Even at the end of World War II when the camps were liberated, many pink triangle prisoners were simply re-imprisoned.

 

Faşist islahatlarının homoseksuallığı cinayət hesab etdiyi qanun daha 24 il qüvvədə qaldı.

In fact the Nazi amendments making homosexuality a felony remained law in Germany for another 24 years

 

1970 – ci ildə çəhrayı üçbucaq gey hüquqları hərəkatının simvolu kimi qəbu edildi.

In the 1970s the pink triangle was adopted as a symbol of the gay rights movement

 

O bu gün də istifadə edilir.

It is still used today

 

ACT –UP hərəkatı HİV və QİÇS əleyhinə “aktiv mübarizə” və “taleyə qarşı passiv” olmamaq üçbucağın çevrilmiş versiyasından istifadə edir.

ACT – UP uses an inverted version of the triangle to represent the 'active fight' against HIV / AIDS and not being 'passive towards fate'

 

Çəhrayı üçbucaq Holokastda gey kişiləri ifadə edirdisə, lesbian və digər əks davranan qadınlara qara üçbucaqla nişanlanmışdılar.

While the pink triangle was used for only gay men during the holocaust, lesbians and and other 'asocial' women were marked with a black triangle

 

Bu gün isə lesbianlar çəhrayü üçbucağa müvafiq qara üçbucağdan istifadə edirlər

Today the black triangle is used as a lesbian counterpart to the pink triangle

 

LGBT simvolu olan göyqurşağı bayrağı isə dünyada ən məhşurudur, bəs bu haradan götürülüb?

The rainbow flag is the most well know LGBT symbol in the world today, but where did it come from?

 

978-ci ildə Gilbert Baker tərəfindən san Fransiskoda dizayn edilmiş bu bayrağın orijinalda 8 rəngi var idi ki hər bir rəngin mənası vardı

Designed in San Fransisco by Gilbert Baker in 1978, the original flag had eight colors, each of which had a specific meaning:

parlaq çəhrayı: cinsəllik

hot pink: sexuality

qırmızı: həyat

red: life

narıncı: şəfqət

orange: healing

sarı: günəş şüası

yellow: sunlight

yaşıl: təbiət

green: nature

turkuaz: sehr/incəsənət

turquoise: magic/art

indiqo/mavi: hüzur/harmoniya

indigo/blue: serenity/harmony

bənövşəyi: ruh

violet: spirit

 

San Fransiskonun gey meri Harvey Milkin 1978-ci ildə suiqəsdindən sonra göyqurşağı bayrağına tələbat artdı

After the assassination of San Fransisco's openly gay mayor Harvey Milk in November 1978, demand for the rainbow flag increased

 

Tələbatı qarşılamaq üçünparça kimi çəhrayının çətin tapılmasına nəzərən Parlaq Çəhrayı bayraqdan çıxarıldı

In order to meet demand Hot Pink was dropped from flag as fabric in that color was hard to find

 

1979-cu ildə bayraq yenidən dəyişildi. Bayrağı asarkən insanlar fikir verdilər ki, mərkəzi rəng işıq dirəyi tərəfindən tutulur.

In 1979 the flag was changed again. When hanging the flag people noticed the middle color was blocked by the flagpole

 

Problemin həlli üçün bayraqda cüt sayda rənglərin olması idi ki bu dəfə turkuaz rəngini bayraqdan çıxardılar.

The easiest way to solve this problem was to give the flag an even number of colors, so turquoise was dropped

 

O vaxtdan 6 rəngli bayraq versiyası LGBT hüquqlarının global simvoluna çevrildi.

Since then the six color version of the flag has become a global symbol for LGBT rights.