Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

Sataşmaq: Bu nədir və bunun öhdəsindən necə gəlmək olar?

AZAD lgbt

 

Bu nədir və bunun öhdəsindən necə gəlmək olar?

Bullying: What is it and how can you deal with it?

Sataşma real və ya saxta güc tarazsızlığını nümayiş etdirən aqressiv və xoşagəlməz davranışlardır.

Bullying is unwanted, aggressive behavior that involves a real or perceived power imbalance.

Söz atan adamlar fiziki güclərindən, utandırıcı bir məlumata sahib olmaq, iş və ya populyarlıq kimi güclü cəhətlərindən istifadə edirlər.

People who bully use their power—such as physical strength, access to embarrassing information, job, or popularity—to control or harm others.

Güc tarazsızlığı müxtəlif situasiyalardan asılı olaraq hətta eyni insanları arasında da belə dəyişə bilər.

Power imbalances can change over time and in different situations, even if they involve the same people.

Bir çox aşağılamaq hərəkətləri vardır:

There are many different kinds of bullying behaviors, such as:

Fiziki: Döymək, vurmaq, qorxuducu jestlər göstərmək (dürtmələmək, yumruğunu sıxmaq və s)

Physical: Hitting, kicking, making threatening gestures (lunging, shaking fist, etc)

Verbal: Təhqir etmək, təhdid, təhqiramiz yazı və ya qraffiti (divar yazıları)

Verbal: Insults, spoken threats, writing or drawing insulting graffiti

Münasibət ilə əlaqəli (bir kəsin nüfuzuna və münasibətlərinə xələl yetirmə): Şaiyə yaymaq, kimisə məqsədli şəkildə qrupdan kənarda saxlamaq və internetdə utandırıcı şəkillər paylaşmaq

(Behaviors designed to harm the reputation or relationship of someone): Rumor spreading, excluding someone from a group on purpose, posting embarrassing pictures online

Maddi: Oğruluq, şəxsi mülkə ziyan vurmaq, şantaj etmək

Material: Theft, destruction of property, blackmail

Söz atmaq bir qurbanla bitmir, bu insanların müxtəlif rollar oynadığı qrup şəklində baş verir.

Bullying isn't limited to one victim and one bully, it can be a group phenomenon where people play different roles.

Söz atmağa başlamaq

Starting the bullying

Buna qoşulmaq

Joining the bullying

Bunu müşahidə etmək və qarşısını almaq

Observing the bullying, but not stopping it

Qarşısını almağa cəhd göstərmək

Trying to stop it

LGBT fərdləri ələ salmaq geniş yayılsa da əlil adamlar, ictimai izolə edilmiş insanlar da böyük risk altındadır

While anyone can be bullied LGBT people, people with disabilities, and socially isolated people are at an increased risk

Kiminsə səni ələ salması vəziyyətində nə edə bilərsən?

What can you do if you are being bullied?

Düzünə qalsa bu problemin həll yolunda bir möcüzə yoxdur.

To be honest we know there is no miracle solution to this difficult problem.

Lakin müəyyən addımlar var ki bunu rədd edə və bundan uzaq ola bilərsən

But there are steps you can take to avoid bullying and defuse situations

Həmişə dostlarla dolaş. Çoxluq həmişə təhlükəsizdir.

Stick with friends. There is safety in numbers.

İddialı və özünə inamlı ol. Özünə inamlı olmaq təhlükəni azaldır. Qorxmadığını göstərmək üçün bədən dilindən istifadə et.

Be assertive and confident. If it feels safe stand up for yourself. Use body language to show you are not afraid.

 

Düz dayan və düz gözə baxmağı öyrən. Ələ salındığın an sakit və aydın səslə onun buna son qoymasını bildir.

Stand up straight and make eye contact. Look at the bully and tell him or her to stop in a calm, clear voice.

Sakit qalmaq vəziyyəti ələ almağa yardım edir

 Staying calm keeps you in control of the situation.

Əgər danışmaq çox çətin və təhlükəli görünürsə o zaman sataşmağa məhəl qoyma, bacardıqca ordan uzaqlaş

If speaking up seems too hard or not safe, ignore the bully. Walk away and stay away.

Sataşan adamın sözü ilə razılaş. “Nəisə” və ya “Sən deyəndi” deyb öz yoluna davam et.

Agree with the bully’s comments. Say “Whatever” or “You’re right.” Then walk away. (need to revise this one a little)

Köməyə adam çağır.

Get help.

Əgər ələ salınırsansa bunu gizli saxlama. Dostlarından və başqalarından yardım istə.Onlar sənə sataşmağa son qoyulmaqda yardım edə bilər.

If you are being bullied, don’t keep it a secret. Ask friends or others for help. They can help you make a plan to stop the bullying.

Kiməsə danışmaq da yalnız hiss etməməyin üçün yardımçı ola bilər.

Telling someone can also help you feel less alone.

Onlayn ələ salınmağının qarşısını almaq üçün fikirləş:

To prevent bullying online think about:

Paylaşdıqlarını kimlər görür? Tamamilə yad adamlar? Dostlar? Dostlarının dostları? Məxfilik quraşdırmaları sənə yardım edə bilər.

Who sees what you post online? Complete strangers? Friends? Friends of friends? Privacy settings let you control who sees what.

Parolunu heç kimə vermə. Hətta sənə dost olan insanlar sənin parolunu sənə qarşı işlədilmək üçün başqalarına verə bilər.

Keep your password a secret from others. Even people that seem like friends could give your password away or use it in ways you don’t want.

Real həyatda tanımadığın adamlarla şəxsi məlumatını paylaşma, xüsusilə də onlar saxta şəkil və ya ad istifadə edirlərsə.

Do not share personal information with people you don't know in real life, especially if they use a fake name or profile picture.

sataşma hallarını görəndə nə edə bilərsən?

What can you do if you see bullying?

Heç vaxt sataşan adamlara qoşulma. Baxmağa belə cəhd etmə.

Refuse to join in. Don’t take part in the bullying. Refuse to even watch.

Kənardan durub baxma. Səsini qaldır. Kimsə buna qarşı çıxmırsa ələ salan adam bunun daha rahat olduğuna öyrəşir.

Don’t be a bystander. Speak out. When no one speaks up, bullies learn they can get away with it.

Qurbanın tərəfində ol. Ələ salana buna son qoymasını bildir. Bununla mübarizədə qruplaş

 Stand up for the victim. Tell the bully to stop. Get a group to do this with you.

Əgər tələbəsənsə səndən böyüklərdən yardım istə. Onlar gələcək ələ salma hərəkətlərinə sülh yolu ilə son qoya bilər.

If you're a student get an adult. They can set clear, nonviolent consequences for future bullying behavior.

Sataşmağı mövzunu dəyişməklə və ya yumora çevirməklə yayındır.

Distract the bully by changing the subject or using humor.

Ələ salan adamla özəl olaraq, kənarda danış.

 Talk to the bully later, in private.

Dəstək ol.

Give support.

ələ salınan adamla gizli və aşkarda danış.

Talk to the person being bullied in private and in public.

Həmişə kənarda saxlanılan və başqaları tərəfindən rədd edilən adamları da bura daxil et.

Make an effort to include others who are normally left out or rejected.

Bu adamla dost olmağa çalış. 

Be a friend to that person.