Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

Filtering by Tag: LGBT

Transgender Bilikləri 1ci Hissə - Bu Nə Deməkdir?

AZAD lgbt

AZAD lgbt presents

AZAD LGBT təqdim edir

Transgender əsas bilikləri 1ci hissə - Bu nə deməkdir?

Transgender basics part 1: What does it mean?

 

Bugün biz “LGBT”-də “T” hərfinin nə mənası olduğuna aydımlıq gətirəcəyik.

Today we'll going to look more in-depth at the 'T' in 'LGBT' (see our video 'What is 'LGBT'? for more)

 

Transgender olmaq bir insanın cinsi orientasiyasına deyil, gender kimliyinə əsaslanır,

Being transgender is related to your gender identity NOT your sexual orientation

 

Transgender o şəxsdir ki, öz bioloji cinsiyyəti ilə gender kimliyinin üst-üstə düşmədiyini hiss edir.

A Transgender person is someone who feels their biological sex and gender identity do not match up. (see our video 'Sex vs Gender' for more)

 

Sisgender isə bioloji cinsiyyətinin gender kimlikləri ilə üst-üstə düşdüyünü hiss edən adamlardır.

A Cisgender person is someone who feels their biological sex and gender identity match each other

 

Transgender terminin özü də müxtəlif kimliklər üçün çətir termin kimi istifadə edilir: Trans qadın, Trans kişi, qeyri-binar (non-binary): ya kişi, ya da qadın, gendersiz (agender), özünü vaxtaşırı hər iki cinsin nümayəndəsi kimi hiss edən - dəyişkən (gender fluid)

But Transgender is also an umbrella term covering a variety of identities: Genderqueer, Trans woman, Trans man, non-binary, agender, gender fluid, and more!

 

Transgenderlərin sisgenderlər kimi müxtəlif cinsi orientasiyası ola bilər. Onlar hetero, gey, lezbian, biseksual, aseksual və s. ola bilərlər.

Transgender people can have different sexual orientations, just like cisgender people. They can be straight, gay, lesbians, bisexual, asexual, etc

 

Bəzi transgender insanlar öz anatomiyaları ilə gender kimliklərinin uzlaşması üçün hormonal müdaxilədən istifadə edir, cinsi dəyişmə əməliyyatı və ya kosmetik əməliyyat keçirirlər. Bunlar “keçidin”(transitioning) mərhələləridir.

Some transgender people choose to undergo medical treatment with hormones, sex reassignment, or cosmetic surgeries to allow their anatomy and gender identity to match. This is part of “transitioning”

 

Baxmayaraq ki, bütün transgenderlər bunu etmirlər, bəziləri öz kimliklərini geyim, saç tərzi və makiyaj kimi xarici əlamətlərlə əks etdirirlər.

Not all transgender people do this though, some express their gender through external self-presentation and behavior such as clothing and cosmetics (make-up, hair style etc).

 

Bəziləri isə bunların heç birini etmir; transgender olmağın heç bir “düzgün yolu” yoxdur.

Others might do none of this, there is no 'right way' to be transgender

 

“Dəyişilmə və ya keçid”(transitioning) tibbi müdaxilə ilə yanaşı hüquqi və sosial dəyişikliklə də müşaiyət olunur.

“Transitioning” goes beyond medical treatment and covers legal and social changes as well.

 

Transgenderlər öz hüquqi sənədlərində cinsiyyət və adlarının ya da özlərini ifadə edən sözlərin dəyişdirilməsinə çalışırlar.

Transgender people can seek to have their sex and names changed on legal documents... or change the words they use to describe themselves (Man → Woman)

 

Bunun üçün İngilis və Rus kimi digər dillərdə insanlar tez-tez şəxs əvəzliklərini dəyişirlər (he -> she, she ->he, он – > она, она - > он) Azərbaycan dilində isə biz hamımız “O”-dan istifadə edirik, lakin transgender insan yenə də digərlərindən onu “kişi” və ya “qadın” kimi tanımalarını istəyə bilər.

In English and other languages transgender people often change their pronouns (he → she, she → he), In Azerbaijani we all use 'o', but a transgender person can still ask to be referred as a 'man' or 'woman'

 

Transgenderlər keçidin bir mərhələsi kimi şəxsi adlarını dəyişirlər.

Some Transgender people choose to change their name as well as part of their transition.

 

Həmişə transgender birinin öz seçdiyi adına və gender kimliyinə hörmət etdiyindən əmin ol!

Always make sure you respect a transgender person's chosen name and gender!

 

Transgender olmaq ruhi xəstəlik deyil! Amerika Psixoloji Asossiasiyası: “Psixoloji hal yalnız o zaman ruhi xəstəlik hesab edilir ki, bu bir çətinlik və ya hər hansı bir çatışmamazlığa səbəb olsun. Transgender insanların çoxu öz transgender hisslərini və davranışlarını çətinlik və ya çatışmamazlıq kimi hiss etmir ki, bu da transgender olmağın ruhi xəstəlik ilə əlaqəsini inkar edir..”

Being Transgender is not a mental illness! The American Psychological Association states: “ A psychological condition is considered a mental illness only if it causes distress or disability. Many Transgender people do not experience their transgender feelings and traits to be distressing or disabling, which implies being transgender does not constitute a mental disorder”