Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

2Na'vi.jpg

Reng

İsa Şahmalının doğum günü şərəfinə biz 3 gənc Azərbaycanlı rəssamdan onun bir parça yazısını illustrasiyalaşdırmağı xahiş etdik. Buradakı sözlərdən İsa Şahmalının necə bir insan olduğunu anlayacağınıza inanırıq. Onun dünyası açıq qəlblə olan hər kəs üçün açıqdır və bir gün biz onun bu görüşünün reallığa çevriləcəyinə ümid edirik.